درد مشترک

۸ خرداد ۱۴۰۲، سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
title

محل برگزاری

زمان: ۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت، ۱۴ تا ۱۶
تهران - سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف